Laboratoř ticha odhaluje skrytá tajemství přírody

Čím víc budete potichu, tím víc toho uvidíte – jako při procházce skutečným lesem. Technologie laboratoře se řídí chováním návštěvníků. Když dokážete v klidu a potichu pozorovat, laboratoř vám poskytne informace a odhalí pohledy, jaké při běžné procházce lesem nespatříte.

Laboratoř ticha tvoří vzorek typického českého lesa (hercynské dubohabřiny) s dřevinami, bylinami, kapradinami a mechy vysazenými v květníku o ploše 12 m2. Počítačový systém laboratoře řídí veškeré procesy k udržení prostředí a klimatu biotopu – především osvětlení, zalévání rostlin, vlhčení vzduchu a klimatizaci.

Mezi rostlinami se pohybují robotické kamery, které zabírají živé rostliny a obraz lesa v pozadí. Pohyb kamer se řídí počítačem podle hladiny hluku v aktivních bodech – místech interakce označených na podlaze. Když je v bodu interakce neklid, kamera se vzdaluje a zabírá celkový obraz. Čím větší je ticho, tím víc kamera najíždí do detailu, v maximálním detailu obraz prolne až do buněčné úrovně.

Signál z kamer se posílá do počítače, kde se upravuje pro projekci na velkou plochu a k obrazu se přidávají grafické a textové informace. Pohyblivý obraz lesa se pak promítá na monitorech a velkých projekčních plochách.

Interakcí v aktivních bodech se počítačově řídí rovněž LED osvětlení místnosti, zabudované do tělesa květníku. Laboratoř ticha navazuje na českou tradici audiovizuální tvorby a propojuje řadu různých oborů – design, moderní technologie, jemnou optiku, robotiku a botaniku. Navozuje atmosféru českého lesa, vede ke ztišení a zamyšlení a zároveň vyspělou technologií ukazuje tajemství světa rostlin až po jejich buněčnou strukturu.

ZÁKLADNÍ FAKTA O LABORATOŘI TICHA
Laboratoř ticha představuje ukázku jednoho z typických českých lesních porostů, charakter lesa dotváří jezírko a lesní tůňka. Za ideální představu českého lesa byl podle odborné fytocenologické klasifikace zvolen biotop smíšeného listnatého lesa a jeho bylinných společenstev – hercynská dubohabřina. V Ćeské republice se vyskytuje na většině území (téměř 100 000 ha) v nížinách, pahorkatinách a vrchovinách v rozpětí nadmořských výšek 200 až 400 (500) m.n.m.

Život rostlin zabezpečuje speciálně navržený řídící systém. Životní podmínky rostlin monitoruje soustava snímačů elektrické vodivosti a teploty půdy. Tyto hodnoty slouží pro vyhodnocování potřeb a k následné regulaci závlahy biotopu. Měří se: relativní vzdušná vlhkost, vzdušná teplota, půdní vlhkost, půdní teplota. Řídící systém udržuje nastavené denní a noční hodnoty vlhkosti půdy, vzduchu a teploty vzduchu. Světelný režim v Laboratoři ticha byl převrácen, rostliny mají během dne noc a obráceně.

Při tichém pozorovaní biotopu interaktivní systém spouští kamery dolů, zobrazuje se na monitorech a zadní projekcí na velké promítací ploše. Živým přenosem se obraz dostává do detailu a přechází na předtočené záběry mikrosvěta. V momentě rušivého impulzu (hluku) se kamera začne vracet na svoji původní polohu.

OSVĚTLENÍ
Zdroj světla v Laboratoři ticha zajišťují dva typy osvětlení:
„Denní“ světlo potřebné pro vývoj rostlin. Je realizováno kombinací tří typů zářivkových trubic, jejichž světelné spektrum je zvoleno tak, aby napodobilo přírodní podmínky keřovo-bylinného patra hercynské dubohabřiny. Perioda svícení je 10 h a celkový instalovaný výkon zářivek 2400 W. „Noční“ světlo pro kamery a osvětlení expozice – vysoce svítivé LED pásky, umístěné ve speciálních lištách, jež usměrňují světelný tok.

ZÁVLAHA
Pro závlahu slouží především půdní kapkové hadice, které jsou rovnoměrně rozmístěny v celé ploše biotopu. Nahrazují tím tak zdroj přirozené půdní vlhkosti. Jejich funkce je doplněna vnějšími zavlažovacími prvky, jimiž jsou rozprašovače a rozvody kapilár. Celý závlahový systém je monitorován soustavou snímačů elektrické vodivosti a teploty půdy. Tyto hodnoty slouží pro vyhodnocování potřeb a k následné regulaci závlahy biotopu.

Lokálně v biotopu je vzdušná vlhkost ovlivňována dvojicí jezírek, v kterých jsou umístěny ultrazvukové zvlhčovače vzduchu. Celkový stav vnitřního prostředí biotopu je monitorován dvojicí teplotně-vlhkostních čidel, která poskytují objektivní informaci o mikroklimatu.

Květník o ploše 12 m2 obsahuje více než tři stovky rostlin bezmála čtyř desítek druhů, například:
Stromy: dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus). Keře: zimolez obecný (Lonicera xylosteum), svída krvavá (Cornus sanguinea). Byliny: konvalinka vonná (Convallaria majalis), jahodník obecný (Fragaria vesca), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), ostřice lesní (Carex sylvatica). Mech: bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum).

Zvuky v lesním pozadí – 19 zvuků natočených v lesním prostředí: brhlík lesní (Sitta europaea), červenka obecná (Erithacus rubecula), sojka obecná (Garrulus glandarius), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), kos černý (Turdus merula), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla), vrána šedá (Corvus cornix), drozd zpěvný (Turdus philomelos), budníček větší (Phylloscopus trochilus), kukačka obecná (Cuculus canorus), strakapoud velký (Dendrocopos major), sýkora koňadra (Parus major), holub hřivnáč (Columba palumbus), datel černý (Dryocopus martius), bažant obecný (Phasianus colchicus), srnec obecný (Capreolus capreolus), bzukot včel (Apis spp.).

Buňky v mikrozáběrech:
Měřík příbuzný (Plagiomnium affine) – Tmavě zelený mechorost vysoký 2-5 cm se hojně vyskytuje v prameništích, bažinách a rákosinách a na březích potoků. Roste také na ztrouchnivělém dřevě. Vyskytuje se především od nižších poloh až do oblasti hor v Evropě a v Asii.
Hrachor černý (Lathyrus niger) – Víceletá, 20 až 100 cm dlouhá bylina, při schnutí černající (odtud jméno). Jejím domovem jsou listnaté lesy a jejich okraje, křovinaté stráně, daří se jí na půdách humózních, hlinitých až jílovitých, sušších, na stanovištích teplých a slunných.

Komentáře

  1. […] i velké zemědělské stroje v expozici Jede traktor, vhlédnout do tajuplného světa rostlin v Laboratoři ticha (která se do Prahy přesunula z výstavy EXPO v Miláně), zabývat se historií obalové techniky […]

Ad
Ad